Archiefmap

Archiefmap

Verhoging btw tarief/overdrachtsbelasting blijft 2 procent

De Eerste Kamer is op 11 juli 2012 akkoord gegeaan met de Wet uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord 2013.

Het algemene btw-tarief wordt per 1 oktober 2012 verhoogd van 19 naar 21 procent.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bereid u voor op het IBAN-nummer

Zowel bedrijven als consumenten gaan gebruikmaken van het langere rekeningnummer,

dat uit 18 tekens bestaat. Zorg dat u tijdig uw nieuwe IBAN-nummer op uw facturen en

andere financiële correspondentie zoals briefpapier, website en salaristroken zet.

Lees meer over het IBAN.

Bron: http://www.kvk.nl/ondernemen/financien/administratie/eisen-aan-facturen/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Forensentaks van de baan

De omstreden forensentaks zal dinsdag in de Tweede Kamer tijdens de Algemene

Financiële Beschouwingen aan de orde komen. Onderhandelaars van de VVD en

de PvdA hebben een plan bedacht zodat de taks niet hoeft worden ingevoerd.

Alternatief

De wijze waarop het eventuele afschieten van de taks zou moeten worden verrekend,

is nog niet duidelijk. Volgens RTL Nieuws zondagavond zou het vitaliteitspakket voor

arbeidsdeelname door ouderen ervoor worden aangesproken

 

Bron: www.elsevierfiscaal.nl

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Telefonisch

 

Ondernemers kunnen de fiscus telefonisch om uitstel van betaling vragen voor maximaal 4

maanden voor belastingschulden (m.u.v. motorrijtuigenbelasting) van totaal maximaal 20.000

euro. Voorwaarde is wel dat ze tot nu toe altijd netjes aan hun fiscal verplichtingen hebben

voldaan. Bovendien moeten ze rente betalen. Aanslagen met een boete komen niet in

aanmerking voor het uitstel.

 

Langer uitstel

 

De regels voor verzoeken om uitstel van betaling van langer dan 4 maanden worden ook iets

minder streng. Ondernemers hoeven in dat geval geen volledige zekerheid meer te geven voor

de openstaande schuld, bijvoorbeeld via een bankgarantie. Wel blijft een verklaring van een

derde, zoals een bank, vereist waaruit onder meer moet blijken dat de betalingsproblemen van tijdelijke aard zijn en dat de onderneming levensvatbaar is, aldus Financiën.

 

Lucht

 

Staatsecretaris Frans Weekers van Financiën wil ondernemers op deze manier "wat extra

lucht" geven nu de economische omstandigheden minder goed zijn. De maatregelen werden al aangekondigd in het Belastingplan 2013.

 

Bron: http://www.elsevierfiscaal.nl/fiscaal-actueel

>

NIEUWSBRIEF 2012

 

 

Beperking hypotheekrenteaftrek

Per 1 januari 2013 veranderen de regels voor de hypotheekrenteaftrek. In 2013 komen nieuwe hypotheken alleen voor aftrek in aanmerking als de
lening tenminste annuïtair wordt afgelost in maximaal 30 jaar. Hypotheken waarbij consumenten pas aan het einde van de looptijd aflossen of aflossingsvrij zijn, zijn dan wel erg onaantrekkelijk. Minister Blok heeft besloten om bestaande klanten met een aflossingsvrije hypotheek meer tijd te geven om deze om te zetten naar een spaarhypotheek. Dit is tot 1 april 2013 mogelijk.

 

Hypotheek eigen woning  van BV

Het kan zijn dat de eigenwoninglening niet wordt afgesloten bij een financier waarop een renseigneringsverplichting rust, maar bij een natuurlijk persoon, de eigen bv of een buitenlandse financiële instelling.

Voor hen wordt de verplichting geïntroduceerd om het aangaan en wijzigen van een dergelijke lening door te geven aan de Belastingdienst met behulp van een digitaal formulier.

Op dat formulier moeten de basiskenmerken van de lening en het fiscale nummer van de geldverstrekker worden opgegeven. Wanneer de melding achterwege is gebleven, mag de rente niet in aftrek worden gebracht en als de leningsvoorwaarden worden gewijzigd moet het formulier opnieuw worden ingestuurd.

 

Vervallen mogelijkheid verruimde achterwaartse verliesverrekening vennootschapsbelasting

In verband met de kredietcrisis gold voor de jaren 2009 tot en met 2011 de mogelijkheid om een verlies drie jaar terug te wentelen in plaats van één jaar. Daar stond tegenover dat de voorwaartse verrekening van verliezen was beperkt tot zes jaar in plaats van negen.

Beloning DGA

Een werknemer die een aanmerkelijk belang heeft in de bv waarvoor hij of zij werkt moet zichzelf een salaris geven van tenminste € 42.000 (gebruikelijk loon 2013). Het salaris mag ook niet meer dan 30% lager zijn dan het salaris van werknemers zonder aanmerkelijk belang in soortgelijke functie. De gebruikelijk-loonregeling hoeft niet te worden toegepast als de werkzaamheden van de dga zo beperkt zijn dat hij of zij daarvoor een loon zou ontvangen van minder dan € 5.000.

 

Werkkostenregeling

Werkgevers kunnen sinds 1 januari 2011 gebruik maken van de werkkostenregeling. Als je hiervoor kiest dan mag je maximaal 1,4% (in 2013 1,5%) van het totale fiscale loon, de “vrije ruimte” besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor je werknemers. Je moet deze vergoedingen dan wel in je administratie opnemen als eindheffingsloon.

Over het bedrag van de vrije ruimte betaal je geen loonbelasting. De werkkostenregeling is per 1 januari 2014 verplicht.

 

Reiskostenvergoeding

Zowel voor woon-werkverkeer als voor andere zakelijke ritten blijft de belastingvrije vergoeding € 0,19 per kilometer.

 

Bijtelling bestelauto

Als je de bijtelling van een personenauto of een bestelbus die je werkgever ter beschikking stelt of die je ter beschikking hebt van je eigen zaak wilt voorkomen kun je een kilometeradministratie bijhouden. Hieruit moet dan blijken dat je minder dan 500 km privé hebt gereden.

Voor de bestelauto kun je ook een “Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik” invullen. Dit formulier is te downloaden op de site van de belastingdienst. Een rittenregistratie is dan niet meer noodzakelijk, maar je verklaart dan wel geen enkele kilometer privé te rijden. De fiscus is voornemens dit streng te controleren.

 

Subsidie voor schone taxi’s en bestelauto's

Kopers van een nieuwe taxi of bestelwagen kunnen vanaf 1 oktober 2012 subsidie krijgen wanneer ze voor de schoonst mogelijke techniek kiezen. Een uitzonderlijk schone benzine-, lpg-, aardgas- of dieselmotor levert € 1.250 premie op, de subsidie voor een plug-in hybride of elektrisch aangedreven voertuig bedraagt € 3.000. De subsidie kan worden aangevraagd voor voertuigen die na 1 oktober 2012 en voor 1 januari 2015 op naam worden gesteld, via het overheidsloket. Voor nadere informatie en het aanvraagformulier kun je kijken op www.agentschap.nl/sbt.

 

Schenken aan kinderen

Je mag aan je kinderen en pleegkinderen elk jaar een bedrag belastingvrij schenken. Voor 2012 is dit bedrag € 5.030. Dit bedrag geldt per kind. Is je kind tussen de 18 en 35 jaar? Dan mag je je kind in 1 jaar maximaal € 24.144 belastingvrij schenken. Je mag maar 1 keer gebruikmaken van de eenmalig verhoogde vrijstelling. Als je een schenking doet waarbij je gebruik maakt van de eenmalig verhoogde vrijstelling, dan moet je aangifte doen. In de aangifte geef je aan welke vrijstelling volgens jou van toepassing is. De eenmalig verhoogde vrijstelling voor kinderen van 18 tot 35 jaar kan verhoogd worden tot € 50.300. Dit kan als je kind het geld gebruikt: - om een dure studie te betalen of om een eigen woning te verwerven of voor kosten voor de eigen woning die je kind daarna maakt. 

Aan je kleinkinderen kun je elk jaar € 2.012 belastingvrij schenken.

 

Flex B.V.

Per 1 oktober 2012 is de wet Vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht in werking getreden.

Belangrijke wijzigingen in het bv-recht zijn:

Oprichting eenvoudiger. Er worden minder eisen gesteld aan de oprichting van een bv. Zo is het voor kleinere en startende ondernemers makkelijker om te kiezen voor een rechtsvorm met beperkte aansprakelijkheid. Het verplichte minimumkapitaal van 18.000 euro, de bankverklaring en de accountantscontrole bij inbreng in natura zijn afgeschaft.

Betere crediteurenbescherming. Om schuldeisers te beschermen mag de bv geen dividend uitkeren wanneer duidelijk is dat het bedrijf haar schulden niet kan blijven betalen. Bestuurders en aandeelhouders die onzorgvuldig hebben gehandeld, kunnen aansprakelijk worden gesteld.